Wednesday, February 29, 2012

การอนุมัติโครงการ Project Base

สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการ Project Base ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร แล้ว จำนวน ๗ โครงการ ได้แก่
(๑) การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ เสนอขอ ๖๐๐,๐๐๐ บาท อนุมัติ ๔๑๒,๙๘๐ บาท โอนแล้ว ๓๓๐,๓๘๔ บาท
(๒) การจัดการความรู้สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม โครงการต่อเนื่อง เสนอขอ ๖๐๐,๐๐๐ บาท อนุมัติ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โอนแล้ว ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) การจัดการความรู้เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน เสนอขอ ๗๙๐,๐๐๐ บาท อนุมัติ ๔๖๓,๐๐๐ บาท โอนแล้ว ๓๗๐,๔๐๐ บาท
(๔) การจัดการความรู้เรื่องผ้าพื้นเมือง เสนอขอ ๘๐๐,๐๐๐ บาท อนุมัติ ๖๕๐,๐๐๐ บาท โอนแล้ว ๕๒๐,๐๐๐ บาท
(๕) การจัดการความรู้เพื่อสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน เสนอขอ  ๗๐๐,๐๐๐ บาท อนุมัติ ๒๕๗,๗๐๐บาท โอนแล้ว ๒๐๖,๑๖๐ บาท
(๖) การจัดการความรู้เพื่อดูแลผู้สูงอายุ เสนอขอ ๖๕๐,๐๐๐ บาท อนุมัติ ๔๓๙,๗๐๐ บาท โอนแล้ว ๓๕๑,๗๖๐ บาท
(๗) การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเข้าสู่อาเซียน เสนอขอ ๘๐๐,๐๐๐ บาท อนมุัติ ๑๒๔,๒๐๐ บาท โอนแล้ว ๑๒๔,๒๐๐ บาท

รวมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม ๗ โครงการ งบประมาณ ๒,๘๔๗,๕๘๐ บาท โอนแล้ว ๒,๒๐๒,๙๐๔ บาท

ขอแจ้งให้คณะทำงานแต่ละโครงการได้ทราบ และดำเนินการ ดังนี้
(๑) ปรับโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
(๒) จัดทำแผนปฏิบัติการตามโครงการ

ผู้อำนวยการจะจัดประชุมคณะทำงานอีกครั้ง แล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป
สุริยะ  พิศิษฐอรรถการ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ
๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

Wednesday, February 1, 2012

เครื่องมือศึกษาชุมชน

เครื่องมือที่จะนำไปใช้ในการจัดทำ Project Based ในปี ๒๕๕๕ ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร กระบวนการแรกคือ ขั้นการศึกษาชุมชน ประกอบด้วย ๗ อย่าง ได้แก่

(๑) แผนที่เดินดิน
(๒) ผังเครือญาติ
(๓) โครงสร้างองค์กรชุมชน

(๔) ระบบสุขภาพชุมชน
(๕) ปฏิทินชุมชน
(๖) ประวัติศาสตร์ชุมชน
(๗) ประวัติชีวิตบุคคลที่น่าสนใจ

เครื่องมือในการศึกษาชุมชนเหล่านี้ พัฒนามาจากเครื่องมือของนักมานุษยวิทยา ที่ใช้ในการศึกษาชุมชนเชิงลึก แต่ปรับประยุกต์ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งแต่ละชนิดมีวัตถุประสงค์และวิธีการดังต่อไปนี้

แผนที่เดินดิน
๑. เป้าหมายสำคัญของเครื่องมือ(๑) ทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนครบถ้วนที่สุด
(๒) ทำให้ได้ข้อมูลมากในระยะสั้นที่สุด
(๓) ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือที่สุด เพราะได้จากการสังเกตด้วยตนเอง

๒. วิธีการทำแผนที่เดินดิน
ในการทำแผนที่เดินนั้น ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่การเขียนแผนที่ทางกายภาพให้สมบูรณ์ครบถ้วนลงบนแผ่นกระดาษ แต่สำคัญที่การได้ไปดูให้เห็น และเข้าใจถึงความหมายและ "หน้าที่ทางสังคม" ของพื้นที่ทางกายภาพเหล่านั้น การเข้าใจความหมายทางสังคมของลักษณะทางกายภาพนี้

คำแนะนำ(หรือพูดคุยกับผู้เขียนผ่านfacebook ได้)
(๑) ไม่นั่งรถทำแผนที่ ควรลงเดินด้วยเท้า
(๒) อาจนำแผนที่เก่ามาใช้ เพื่อตรวจสอบรายละเอียด
(๓) ในกรณีทีมงานมีหลายคน ไม่ควคแยกกันเขียน แล้วมาต่อรวมกัน ควรเดินสำรวจร่วมกัน
(๔) ต้องสังเกตุและพูดคุยแลกเปลี่ยน
(๕) อาจนำผู้นำในชุมชนมาร่วมเดินสำรวจด้วย
(๖) เขียนข้อสังเกตที่พบ(จากการพูดคัย/แลกเปลี่ยน)

ผังเครือญาติ
เป้าหมายสำคัญของเครื่องมือ
(๑) เข้าใจโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเครือญษติ อันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรากฐานของครอบครัวและชุมชน
(๒) รู็จักตัวบุคคลและความสัมพันธ์ทางสังคมในระยเวลาอันสั้น
(๓) ชาวนสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสนิท คุ้นเคยระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านได้อย่างรวดเร็ว

วิธีทำผังเครือญาติ
สิ่งที่ต้องเรียนรู้ คือสัญลักษณ์มาตรฐานที่ใช้เป็นอย่างไร เนื่องจากเวลาเราทำผังเครือญาติแล้ว นำไปใส่ในระบบข้อมูล ทุกคนในระบบงานควรต้องอ่านสัญลักษณ์เหล่านี้ได้เหมือนกัน เข้าใจตรงกัน และสามารถเพิ่มเติมข้อมูลโดยใช้สัญลักษณ์มาตรฐานเหล่านี้ได้

โครงสร้างองค์กรชุมชน
การศึกษาโครวสร้างองค์กรชุมชน ก็คือ การทำความเข้าใจกับระบบความสัมพันธ์ต่างๆที่มีอยู่ในชุมชน แนวทางการศึกษาโครงสร้างองค์กรชุมชน อาจแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนอคือ การทำความเข้าใจแบบแผนความสัมพันธ์ขององค์กรชุมชน และการจัดทำผังโครงสร้างองค์กรชุมชน โดยจะต้องทำความเข้าใจแบบแผนความสัมพันธ์ในชุมชนก่อนแล้วจึงนำมาเขียนเป็นโครงสร้างองค์กรชุมชน

การศึกษาแบบแผนความสัมพันธ์ขององค์กรชุมชน(๑) ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
(๒) ความสัมพันธ์ทางสังคม
(๓) ความสัมพันธ์ทางการเมือง

ระบบสุขภาพชุมชน
เป้าหมายสำคัญของเครื่องมือ
(๑) เพื่อให้เห็นระบบการแพทย์ที่หลากหลายในชุมชน
(๒) สามารถเลือกระบบการแพทย์ที่มีความหลากหลายในชุมชนมาประยุกต์ใช้กับงานบริการด้านสาธารณสุขได้